Polityka prywatności

 1. Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia
  27.04.2016 Dz. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016, stosuje się od dnia
  25.05.2018 r. (dalej nazywamy je RODO).
 2. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest NORMA 2000 Dariusz
  Kandziora z siedzibą w Gliwicach (44-117 ) ul. Kopernika 19/7, wpisany do CEIDG
  (dalej nazywana Administratorem).
 3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:
  Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1b
  RODO)
  b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak
  obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub
  archiwizacji, z przepisów prawa o ochronie praw konsumentów, a także rozpatrywanie wniosków w trybie umownym lub regulaminowym ( podstawa prawna
  art. 6 ust. 1c RODO )
  c) wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak dochodzenie lub obrona roszczeń, marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa
  klientów i pracowników, w tym również poprzez monitoring salonów – z zachowaniem prywatności i godności osób ( podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO )
  d) na podstawie Twojej zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Ciebie zgody np. w celach marketingowych ( podstawa prawna art. 6
  ust. 1a RODO )
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy oraz
  po zakończeniu umowy w celu wypełnienia ciążących na Administratorze
  obowiązków prawnych lub wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów
  Administratora, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Twoje dane osobowe przekazujemy:
  a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne;
  b) podmiotom prowadzącym działalność budowlaną – podmiotom świadczącym dla Administratora usługi podwykonawcze lub wykonawcze (np. montażu
  stolarki)
  c) podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  d) podmiotom nabywającym i odzyskującym wierzytelności – w razie niezapłacenia zobowiązań umownych,
  e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową;
  f) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  g) podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojej zgody.
 6. Twoje uprawnienia:
  Masz prawo złożyć do nas wniosek o:
  a) dostęp do dotyczących Cię danych osobowych oraz o ich sprostowanie,
  gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem o ich usunięcie lub o ograniczenie przetwarzania danych;
  b) o przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w
  zakresie określonym w art. 20 RODO ).
  c) masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
  danych. Sprzeciw rozpatrzy Administrator. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec
  przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego wniosek
  w sprawie zaprzestania przetwarzania danych Administrator jest zobowiązany
  uwzględnić. Jeżeli, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji,
  wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania danych opartego na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora, po rozpatrzeniu wniosku, Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że
  wykaże, że istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania
  danych, które wg prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw
  i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  d) masz prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody udzielonej w
  sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie
  wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  e) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza
  przepisy prawa.
 7. Dane osobowe, które należy podać Administratorowi:
  Do zawarcia umowy Administrator wymaga podania przez Ciebie danych na
  formularzu umowy – zlecenia lub innych niezbędnych danych potrzebnych do
  wykonania prawidłowo wiążącej nas umowy np. projektu budowlanego. Jeśli nie
  podasz nam tych danych, nie zawrzemy umowy.
 8. Dane kontaktowe:
  Wnioski w sprawie danych osobowych należy składać na adres e-mail
  norma2000@norma2000.pl lub na adres: NORMA 2000 Dariusz Kandziora
  41-800 Zabrze ul. Roosevelta 123. Wnioski w sprawie danych osobowych
  możesz też składać osobiście w siedzibie danego salonu sprzedaży.
  Możesz też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u
  Administratora pod adresem e-mail norma2000@norma2000.pl